Schůze výboru 7.2.2008

  • 23.1.2009
  • Ze schůzí výboru

Zápis ze schůze výboru, která se konala v průběhu výroční konference CSMS 7.2.2008 v hotelu Ski v Novém Městě na Moravě.

Přítomni: Hozák, Šlouf,Vávra, Benada, Kubínová, Martinka, Frank, Kolařík, Janda, Nebesářová Omluveni: Čiampor, Nováková 1/ předseda výboru CSMS seznámil výbor s činností společnosti v minulém roce. CSMS uspořádala 5 akcí, které byly financovány jak z rozpočtu, tak z dotací pro odborné společnosti: - Dlouhodobou aktivitou společnosti jsou výukové kurzy. V roce 2007 společnost participovala na uspořádání třech týdenních kurzů – „Získání a zpracování mikroskopického obrazu“, Praha, „Biologické preparáty v elektronových mikroskopech“ České Budějovice a „Podzimní škola elektronové mikroskopie“ Brno – kterých se zúčastnilo 115 studentů doktorského studia a vědeckých pracovníků. Dále společnost spolupořádala jednodenní kurz „Mikroskopická imunodetekce v biomedicíně“. - Nejdůležitější akcí v roce 2007 byl 8. Multinacionální mikroskopický kongres, který se konal v červnu v Praze a kterého se zúčastnilo 320 vědců z celého světa. Akce byla velmi pozitivně hodnocena nejen účastníky, ale i členy výboru EMS, kteří se v Praze v průběhu kongresu sešli na svém zasedání. I po stránce finanční kongres skončil úspěšně mírným přebytkem (přes 200 tisíc Kč), Rozsah akce však přinesl nebezpečí, že společnost překročí limit a bude se muset stát plátcem DPH, což by z hlediska vedení účetnictví bylo velmi nepříjemné. Proto se bude vedení společnosti snažit rozložením plateb do delšího časového období tomuto zabránit. - Společnost provozovala v roce 2007 webovou prezentaci na adrese www. microscopy.cz, která je členy hojně navštěvována a slouží k aktuálnímu informování členské základny o dění společnosti. 2/ Akce plánované pro rok 2008: Pavel Hozák informoval výbor o akcích, které jsou naplánovány na letošní rok. První akcí je výroční konference společnosti Mikroskopie 2008 v hotelu Ski v Novém Městě na Moravě, kde se schůze výboru právě koná. Kurz „Získání a zpracování mikroskopického obrazu“ se bude letos opět konat v tradičním jarním termínu, praktický kurz „Biologické preparáty v elektronových mikroskopech v podzimním termínu. Ivo Vávra navrhl uspořádání kurzu o využití mikroskopických technik v materiálovém výzkumu, který by se mohl konat na podzim v Bratislavě a na jehož organizaci by se spolupodílela Krystalografická společnost. Vzhledem ke skutečnosti, že se v České a Slovenské republice žádné kurzy zaměřené na využití mikroskopie při studiu materiálů nekonají, výbor rozhodně tuto aktivitu podpořil. Michal Martinka informoval také o zájmu pořádat na Slovensku kurz zaměřený na využití mikroskopických metod v biomedicíně. Výbor přivítal i tuto aktivitu ze slovenské strany, ale doporučil prodiskutovat náplň tohoto kurzu s organizátory kurzu „Získání a zpracování mikroskopického obrazu“, aby překryv obou kurzů byl co nejmenší. 3/ Návrh rozpočtu pro rok 2008: Pavel Hozák předložil výboru návrh rozpočtu pro rok 2008. Stejně jako v předešlých rocích je rozpočet koncipován jako vyrovnaný, akce jsou z velké míry kryty přípěvky účastníků, státní dotací a sponzorskými dary. 4/ Výběr poplatků a stav členské základny: Jana Nebesářová informovala výbor o stavu členské základy. V současné chvíli má společnost 225 individuálních členů a 13 kolektivních členů Za rok tak vyrovnala úbytek členů, kterým bylo členství zrušeno z důvodu dlouhodobého neplacení členských příspěvků na jaře minulého roku. Michal Martinka otevřel diskuzi platby příspěvků členů na Slovensku. Bankovní poplatky spojené s převodem členských poplatků na účet společnosti jsou nepřiměřeně vysoké a přesahují hodnotu vlastního členského poplatku. Možnou variantou je složení hotovosti na přepážce ČSOB na Slovensku nebo pokud by předchozí varianta nebyla schůdná vytvoření jakéhosi sběrného účtu na Slovensku. Získáním většího množství informací byl pověřen Michal Martinka. 5/ Vytvoření nových www stránek Jana Nebesárová informovala členy výboru o stavu webové prezentace. Stránky společnosti jsou v provozu od roku 2002, potřebují rekonstrukci jak po grafické stránce, tak z hlediska funkčnosti. Například automatické zaslání potvrzení o registraci nově se přihlašujícím členům společnosti, možnost aktualizace osobních dat – e-mailů , telefonů apod. – členy společnosti apod. Na základě předběžných konzultací se současnými spolupracovníky Jany Nebesákové, kteří spravují webovou prezentaci, by tvorba nových stránek představovala navýšení položky týkající se webové prezentace v rozpočtu o cca 30 tisíc Kč. Výbor doporučil zahájit přípravu smlouvy s budoucími tvůrci stránek, kde bude jasně specifikováno, co stránky budou obsahovat a za kolik a v jakých termínech budou dodány. 6/ Stav účtu: Hotovost CSMS činí v dané chvíli cca 620 tisíc Kč. Na základě této pozitivní skutečnosti předseda společnosti Pavel Hozák navrhl: • převod části prostředků na spořící účet, výbor tento návrh schválil. • uvolnit částku 100000,- Kč na 10 stipendií na podporu účasti studentů na 14. Evropském kongresu, který se letos bude konat v Aachenu. Předpokladem účasti soutěže jsou následující podmínky: výbor stanoví pevnou hranici pro podávání přihlášek, student se musí kongresu účastnit aktivně a sám musí být nebo jeho školitel členem společnosti. Výbor tento návrh jednomyslně podpořil. 7/ Soutěž o nejlepší PhD práci: Olda Benada, předseda hodnotící komise, zhodnotil letošní průběh soutěže o nejlepší PhD práci s použitím mikroskopických technik. Konstatoval, že letošní ročník byl trochu uspěchaný, a proto doporučil v příštím kole vyhlásit soutěž už v září s termínem konec roku. Podmínkou přijetí přihlášky by mělo být dodání práce v pdf verzi, aby bylo jednodušší posílání a sdílení prací hodnotiteli. Dále konstatoval zlepšující se úroveň prací, letos všechny zahrnovaly vědecký výstup, tedy publikovanou práci v impaktovaném časopise. Navrhl, aby u prácí, které obsahují publikované články s více autory, disertant uvedl podíl své práce na těchto výsledcích. K tomuto by bylo třeba připravit formulář, kde by uchazeč učinil toto prohlášení. Výbor toto řešení odsouhlasil. Pavel Hozák vyjádřil spokojenost s prací Oldy Benady v čele hodnotitelské komise a navrhl, aby byl jmenován trvalým předsedou hodnotící komise. Ostatní členové komise budou vybíráni předsedou podle oboru prací, které jsou do soutěže přihlášeny. 8/ Termín konání výroční mikroskopické konference: V dalším bodu jednání výboru se rozvinula diskuze o termínu konání výroční konference. Většina členů výboru se vyjádřila pro posunutí jejího termínu do jarnějšího období. Ivo Vávra nabídl možnost uspořádat ji v příštím roce v březnu nebo dubnu na Slovensku ve Smolenicích. Výbor souhlasil s jak s posunem termínu konference na přelom březen a duben, tak i s variantou střídání místa konání konference – Slovensko, Čechy. Konečné rozhodnutí, kde se bude příští konference konat výbor učiní v průběhu léta. Dále se krátce diskutovalo o jednacím jazyku konference. Výbor se nakonec shodl, že stávající stav, kdy se používá čeština i angličtina, je pro národní konferenci vhodný. 9/ Cena společnosti Pavel Hozák seznámil výbor s problémy, které nastaly po úmrtí tvůrce Ceny za zásluhy o mikroskopické metody, s výrobou této ceny. Po dlouhém hledání byl nový výrobce nalezen, nicméně při letošním předávání dostane Dr. Kolařík cenu půjčenou. Zároveň bylo diskutováno, komu cenu udělit v příštím roce. Výbor doporučil udělit tuto cenu při příležitosti významného životního jubilea Fedorovi Čiamporovi, který se zasloužil o rozvoj iimunodetekčních mikroskopických metod ve virologii a ve výboru společnosti dlouhodobě působí jako její místopředseda. 10/ Různé Pavel Hozák informoval o přípravě programu firmy FEI na udělení stipendia pro jednoho PhD studenta nebo začínajícího vědeckého pracovníka na dva roky ve výši 100.000,- Kč na rok. Tyto prostředky by mohl využít vítěz této soutěže např. na pobyt v prestižní zahraniční laboratoři. Dr. Očadlík požádal společnost o pomoc při organizaci tohoto programu. Výbor pověřil předsedu společnosti jednáním s firmou FEI o podmínkách a možnostech zapojení CSMS. Zapsala: Jana Nebesářová
Zlatí a stříbrní členové společnosti