Pravidla soutěže o stipendium Thermo Fisher Scientific a ČSMS

  • 16.2.2023
  • Stipendium Thermo Fisher a ČSMS

Thermo Fisher Scientific a ČSMS vyhlašují každoroční soutěž o udělení dvouletého stipendia mladému vědeckému pracovníkovi v celkové výši 200 tisíc Kč.

Termín pro podání přihlášky: 31. 5. 2024

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA - ZDE

Podmínky účasti v soutěži: 1. Stipendium je určeno pro vědecké pracovníky s ukončeným vysokoškolským vzděláním. Horní hranice věku je dosažených 30 let v prvním roce udělení stipendia. Stipendium je dvouleté s částkou 100 tis. Kč na jeden rok. Stipendium se vyhlašuje každý rok pro jednoho pracovníka.

2. Na udělení stipendia není právní nárok.

3. . Stipendium se uděluje pro vědecké pracovníky nebo PhD studenty, kteří
a. ke své vědecké práci používají elektronovou /iontovou mikroskopii, nebo přímo využívají výsledků získaných elektronovou mikroskopií, XPS, μCT a nanoCT.
b. mají prokazatelnou publikační činnost včetně prezentací v rámci odbornosti.

4. Žádosti budou zasílány pouze elektronickou cestou (viz eletronická přihláška), termín uzávěrky přihlášek je 31. 5. Žádost musí obsahovat následující náležitosti:
strukturovaný profesní životopis, čestné prohlášení o bezúhonnosti, popis výzkumného projektu, finanční plán na dva roky, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání žadatele, doporučení osobnosti v daném oboru o profesním kreditu žadatele, prohlášení pracoviště, na němž žadatel působí, kde bude uvedeno, že po dobu dvou let mu bude umožněno zde odborně pracovat a jaká podpora bude pracovištěm žadateli poskytována. Dokládané dokumenty netřeba úředně ověřovat. Obdržení žádosti CSMS potvrdí e-mailem.

5. Příjemce stipendia je povinen ve svých publikacích, posterech, přednáškách prokazatelně uvádět, že je podporován firmou ThermoFisher Scientific. Za tímto účelem je oprávněn a povinen používat logo ThermoFisher Scientific, které obdrží při udělení stipendia. Podmínky použití loga budou smluvně upraveny dle článku 8.

6. Prostředky stipendia budou použity dle potřeby uchazeče s tím omezením, že mzdové náklady budou tvořit maximálně 60% celkové částky, zbylá částka bude použita na cestovní a pobytové náklady vztahující se ke zvyšování vzdělání, vědecké konference, získávání zkušeností na jiných odborných pracovištích a nákup literatury (nelze používat k nákupu spotřebního materiálu, vlastní vědecká práce uchazeče musí být prokazatelně zajištěna z jiných zdrojů).

7. Komise, která vyhodnocuje žádosti, je sestavena nejméně ze dvou členů Československé mikroskopické společnosti a dvou zástupců ThermoFisher Scientific. Komise rozhoduje většinou hlasů o pořadí uchazečů, zástupce ThermoFisher Scientific má právo výsledný návrh neodsouhlasit a v takovém případě nebude stipendium uděleno. Výsledky řízení vyhlásí předseda ČSMS do 15. 9. každého roku s tím že výplata stipendia započne od 1.října každého roku.

8. Úspěšný uchazeč bude vyzván k sepsání smlouvy mezi jeho osobou a firmou ThermoFisher Scientific (FEI Czech Republic s.r.o.), ohledně čerpání stipendia nejpozději ke dni 30. září.

9. O využití stipendia a dosažených výsledcích podá stipendista zprávu nejpozději do 31. 10. následujícího roku (rozsah maximálně dvě strany A4).

Za CSMS - Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. předseda společnosti. Za ThermoFisher Scientific - Dr. Petr Střelec, Sr. Director Research & Development, prokurista .

Zlatí a stříbrní členové společnosti