Schůze výboru 16.2.2006

  • 6.1.2009
  • Ze schůzí výboru

Schůze výboru

Nové Město na Moravě - 16.2.2006

Zápis z schůze výboru ČSMS, která se konala 16.2.2006 vhotelu Ski Novém Městě na Moravě Přítomni: Hozák, Frank, Čiampor, Delong, Mullerova, Kubínová, Gemperlová, Vávra, Novotný, Schauer, Kolařík, Kopánij (Žilka), Nebesářová Nepřítomni: Omluveni: Benada, Štokrová, Nováková X1) Zpráva o činnosti v roce 2005 Doc Hozák přivítal přítomné a zahájil program prvním bodem - zhodnocením akcí roku 2005: Kurz Získání a zpracování mikroskopického obrazu, který se již tradičně konal na ÚEM v Praze – kurz byl účastníky úspěšně hodnocen a má stále dostatek zájemců, i když pořadatelé zvýšili počet účastníků jednoho běhu na 50. Kurz Podzimní škola základů elektronové mikroskopie, který pořádal Ústav přístrojové techniky AV ČR v Brně – kurz byl účastníky pozitivně hodnocen a byl o něj zájem. Bohužel v roce 2006 se kurz neuskuteční, důvodem je odchod hlavního pořadatele – Dr. Romanovského, z Ústavu přístrojové techniky. Jednodenní seminář Imunodetekce pomocí fluorescenční mikroskopie – kurz se uskutečnil poprvé, vyvolal značný zájem a byl velmi pozitivně hodnocen. V závěru roku se uskutečnil v Bratislavě seminář věnovaný novým technikám v el. Mikroskopii. Cílem tohoto semináře bylo v rámci odborného programu propagovat CSMS. Součástí semináře byla i diskuze o budoucnosti mikroskopie na Slovensku, možnost čerpání strukturálních fondů a možnost společnosti fungovat jako odborný garant při žádostech o granty z těchto fondů. X2) Přehled akcí v roce 2006 Předseda společnosti, Doc. Hozák, deklaroval zájem společnosti podporovat především vzdělávací akce v oblasti mikroskopie zaměřené na vysokoškolské studenty, postgraduální studenty a začínající vědecké pracovníky. Do této strategie společnosti zapadá i nový praktický kurz nazvaný Biologické preparáty v elektronových mikroskopech, který bude pořádat Laboratoř elektronové mikroskopie Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích a jehož cílem je prakticky seznámit účastníky s přípravou biologických preparátů. Kromě pravidelně se opakujících akcí by se v roce 2006 měla uskutečnit pod patronací CSMS mezinárodní konference ve Skalském dvoře – Škola fyzikálních základů EM, kterou pořádá Ústav přístrojové techniky v Brně. X3) Zpráva o stavu financí Předseda společnosti, Doc. Hozák, pochválil naší společnost, která v současnosti patří k nejaktivnějším odborným společnostem. Důsledkem této skutečnosti je i zvyšující se počet finančních operací , které souvisí s pořadatelstvím výše uvedených akcí, a z toho vyplývající nutnost najmout si firmu, která bude spravovat účetnictví. Výbor tento požadavek odsouhlasil. Co se týká výběru příspěvků, část členské základny je dlouhodobě neplatí. Výbor se usnesl na postupu, že těmto členům bude zaslána složenka nebo faktura s doprovodným dopisem. Pokud na tuto výzvu uhradí příspěvky za rok 2005 a 2006, budou jim ostatní dluhy odpoštěné. Celkově je možné konstatovat, že finanční situace společnosti je dobrá, dotace jsou vyčerpány a byly splněny podmínky pro jejich udělení. X4) Ceny společnosti Mezičleny výboru se rozproudila živá diskuze vyplývající ze skutečnosti, že v letošním roce byly uděleny dvě ceny za nejlepší PhD disertaci s významným využitím mikroskopických technik. Jak výboru vysvětlila Dr. Gemperlová, tento výsledek posuzování přihlášených prací byl výjimečný a odráží jejich vysokou kvalitu. Na druhé straně, jak konstatoval Doc. Hozák, dva výherce si společnost každý rok nemůže dovolit a v případě dvou výherců by bylo nezbytné rozdělit mezi oba výherce finanční dotaci s cenou spojenou. Dr. Gemperlová navrhla udělovat pravidelně dvě ceny, jednu z oblasti přístrojového a materiálního výzkumu, druhou z oblasti biologické. Dr. Kolařík podotkl, že pokud bychom chtěli udělovat dvě ceny, bylo by třeba zvýšit počet prací, které se do soutěže přihlásí. Nakonec se výbor ujednotil, že bude pokračovat v dosavadní praxi udělování cen. X5) Volba nového výboru Doc. Hozák upozornil členy výboru, že jejich mandát by měl v roce 2006 skončit. Vzhledem k tomu, že v příštím roce bude společnost pořádat 8.MCM v Praze, bylo by vhodné mandát současného výboru prodloužit. Dr. Frank poukázal na stejnou situaci, která se vyskytla v souvislosti s pořádáním Evropského mikroskopického kongresu v roce 2000 v Brně a která se řešila prodloužením volebního období výboru o jeden rok. Výbor se rozhodl postupovat stejně a požádat členy společnosti na valném shromáždění o roční prodloužení volebního období stávajícího výboru. Nový výbor společnosti by se volil na plenárním zasedání v průběhu 8. MCM v příštím roce v Praze. X7) Informace o stavu příprav 8.MCM Doc. Hozák podrobně informoval přítomné členy výboru o stavu příprav na 8. MCM, Které se bude konat ve dnech 17 – 21. června 2007 v Praze. Místem konání konference bude hotel Angels na Smíchově, který nabízí dostatek místa pro očekávaných 300-350 účastníků. V okolí je navíc řada dalších hotelů rozdílné cenové úrovně, kde mohou být ubytováni další účastníci konference. Umístění konference do tohoto hotelu znamená, že odpadá nutnost organizace dopravy pro její účastníky, hotel se nalézá v blízkosti zastávky metra Anděl, autobusového a vlakového nádraží a dalších dopravních prostředků. Banket konference by se měl uskutečnit v Pařížské restauraci Obecního domu, pokud se podaří vyřešit kapacitní problém. V nejbližší době budou spuštěny webové stránky, pracuje se na návrhu sekcí. Je dobré, že zatím se daří dodržovat harmonogram příprav. Po krátké diskuzi výbor odsouhlasil informaci o konferenci, dále schválil výběr CCS k zajištění konference a pověřil předsedu společnosti, aby požádal o EMS extension pro tuto akci. X8) Poslední bod programu byl věnován výběru kandidáta do výboru IFM v souvislosti s chystaným plenárním zasedáním na16. MC v Sapporu, kde se budou volit noví členové výboru. Výbor se jednomyslně shodl na jménu Dr. Franka, který na požádání výboru kandidaturu přijal. Zapsala: Jana Nebesářová
Zlatí a stříbrní členové společnosti