Schůze výboru 12.3.2004

  • 3.1.2009
  • Ze schůzí výboru

Schůze výboru

Nové Město na Moravě - 12.3.2004

Zápis ze schůze výboru CSMS 12.3.2004 v Novém Městě na Moravě Přítomni: Hozák, Nebesářová, Schauer, Mullerova, Kubínová, Gemperlová, , Frank, Nováková Omluveni: Novotný, Štokrová, Benada Nepřítomni: Čiampor, Kolařík, Vávra, Furch, Benada

Schůze výboru CSMS uzavírala program dvoudenní výroční konference, která se konala ve dnech 11. a 12.3. v hotelu Ski v Novém Městě na Moravě. Vzhledem k tomu, že zpráva o činnosti a hospodaření společnosti od minulé výroční schůze byla probrána na valném shromáždění, které předcházelo, byla schůze výboru spíše věnována diskuzi nad některými problémy: 1/ Nejprve účastníkům schůze představil předseda CSMS, Doc. Hozák, kandidátku na pokladní společnosti, paní Ivu Novákovou z Ústavu experimentální medicíny AV ČR, která by měla nahradit paní Jitku Eisensteinovou. Důvodem této výměny, kterou výbor jednomyslně schválil, bylo pracovní vytížení paní Eisensteinové, která v Ústavu pracuje pouze na zkrácený úvazek. 2/ V souvislosti s problémy, které vznikly při vyúčtování hospodaření společnosti v loňském roce, navrhl Doc. Hozák v tomto roce a v následujících letech si najmout účetní firmu, která by prováděla účetnictví CSMS. Tento návrh byl členy výboru odsouhlasen. 3/ Členové výboru také jednomyslně schválili vyplacení odměny 10,- tisíc Kč hotově vítězce soutěže o nejlepší PhD disertaci s významným využitím mikroskopických technik, namísto původně zamýšleného zaplacení účastnických poplatků na evropskou konferenci v Antverpách. Důvodem této změny je skutečnost, že vzhledem k založení rodiny se nebude moci laureátka této ceny konference v Antverpách zúčastnit. 4/ Dalším bodem programu byla diskuze týkající se blížících se 80. narozenin prof. Armina Delona. Výbor zvažoval možnosti, jak upozornit na jeho celoživotní dílo v oboru elektronové mikroskopie a důstojně tak připomenout jeho životní jubileum. 5/ Diskuze se rozvinula také kolem současné podoby www stránek společnosti. Dr. Schauer pochválil českou část stránek, kriticky se vyjádřil o anglické verzi, kterou doporučil zjednodušit pouze na informační úroveň. Ing. Nebesářová zkonstatovala, že hlavním problémem stránek je pasivita členské základny a nedostatek nových aktuálních příspěvků. Výsledkem této diskuze byla dohoda o úpravě anglické verze stránek do informativní neinteraktivní podoby. 6/ Ing. Nebesářová předložila přítomným k diskuzi návrh vytvořit při www stránkách mikroskopický archiv, kde by se shromažďovaly mikroskopické snímky členů společnosti, kteří v tomto oboru končí a nechtějí, aby jejich práce zůstala zapomenuta. Archiv by byl vytvořen jen z náhledů snímků s popisem, kde je možné získat originál či snímek v lepším rozlišení.Pro členy společnosti by šlo o neplacenou službu, v ostatních případech by byl vyžadován poplatek. Samozřejmostí by v případě použití daného snímku bylo uvedení autora. Návrh byl ostatními členy hodnocen poněkud skepticky a rozpačitě vzhledem k množství práce, kterou by bylo nutné do tohoto projektu vložit. 7/ Poslední bod programu uvedl Dr. Frank zamyšlením nad kritérii hodnocení PhD prací ve výborem vyhlášené soutěži. V prvním kole byly do soutěže přihlášeny jen dvě práce, které obě splňovaly základní kritérium – přinášely nové kvalitní poznatky. Faktem, který při jeho hodnocení rozhodl ve prospěch vítězky, byla skutečnost, že její práce byla opublikována v impaktovaných časopisech, což v případě druhého soutěžícího chybělo. Dr. Gemperlová oponovala, že použila kritéria, která byla nastavena, a dovedla ji v rozhodování ke stejnému výsledku jako Dr. Franka. Každopádně byla vyslovena lítost, že soutěže se zúčastnilo tak málo prací, a zároveň naděje, že v příštím ročníku, který by měl být vyhlášen ve spojitosti s další výroční konferencí CSMS za dva roky, bude účast hojnější. Výsledkem diskuse bylo rozhodnutí, že se pro zvýšení zájmu bude finanční ohodnocení ve výši 10 tis. Kč nadále vyplácet v hotovosti. 8/ Diskutována byla otázka, jak ulehčit účast laureátů Cen CSMS poté, co již nejsou v aktivním zaměstnání. Bylo rozhodnuto, že nadále budou mít laureáti Ceny CSMS právo dle vlatního uvážení požádat o odpuštění registračního polatku – ten bude zahrnut do rozpočtu konference.

Schůzi ukončil předseda společnosti, Doc. Hozák, poděkováním přítomným za účast a aktivní práci ve prospěch společnosti. Zapsala: Ing. Jana Nebesářová, CSc. Ověřil: Doc. RNDr. Pavel Hozák, DrSc.
Zlatí a stříbrní členové společnosti