Scientific American: Zobrazujeme principy života

      


SPRÁVNÉ ODPOVĚDI (jsou podtržené)

1. Efekt superrozlišení v optické mikroskopii souvisí s Einsteinovou teorií:

Relativity

Stimulované emise

Fotoelektrického jevu

2. Jak velká plocha země zobrazená elektronovým mikroskopem bude obsahovat stejné množství obrazových dat jako GoogleMaps,  při rozlišení SEM 1nm a GoogleMaps  15cm?

15 x 15 km

15 x 15  m

15 x 15 cm

Návod na odpověd:  plocha Země  510 072 000 km2 . Počet pixelů  510 x 1012 m/ 0,152 = 2,27 x  1016, odpovídající strana čtverce  1,5 x  108 pix. , což zodpovídá při rozlišení 1nm rozměru 0,15 x 0,15 m.

3. Které mikroskopické metody nevyžadují dodatečné značení fluorescenčními sondami?

Optická projekční tomografie

Zobrazování pomocí Imunofluorescence

Dvoufotonová konfokální mikroskopie NAD(P)H

Metoda stimulované deplece emise (STED)

4. Co mají společné elektronový mikroskop a klasický televizor?

Vakuum

Elektronový paprsek

Barevný signál

Vysoké napětí

5. Které z výčtu mikroskopických metod jsou založeny na použití výkonných impulsních laserů?

Generace druhé harmonické frekvence (SHG) 

Mikroskopie stimulované deplece emise (STED)

Metoda SRRF (Super-Resolution Radial Fluctuations)

Koherentně zesílený anti-Stokesův ramanovský rozptyl (CARS)

6. Co mají společné metoda sledování jednotlivých částic (SPT) a ornitologie?

Označení a sledování pohybu subjektu

Použití extra citlivých kamer

Použití optických přístrojů

 Aplikace fluorescenčních značek

7. Jakými neinvazivními metodami je možné zobrazovat funkce mozku v žijících organismech? Sledováním:

Okysličení krve v mozkových cévách

Optických změn mozkových tkání

Synchronizovaných výbojů populací neuronů

Magnetického pole mozku

Průtoku krve v mozku

8. Které metody slouží v moderním celotělovém zobrazování jako alternativa radioaktivních látek?

Fluorescence s využitím fluorescenčních značek

Sledování změny barvy organických barviv 

Zobrazování paramagnetických nanočástic

Bioluminiscence geneticky modifikovaných buněk nebo organismů

9. Jaký je nejdůležitější krok při přípravě vzorku pro korelativní světelnou a elektronovou mikroskopii (CLEM) ?  

Použití sklíčka s vyrytým systémem souřadnic

Zmrazení vzorku

Přidání kontrastních látek v podobě sloučenin těžkých kovů

10. Digitální zlepšení kvality obrazu potlačením nezaostřených částí a zvýšením lokálního kontrastu se nazývá:  

Deplece

Delokalizace

Dekonvoluce


Termín soutěže

Soutěž začíná zveřejněním na webech pořadatelů 1. srpna 2020 v 12.00 hod. a končí 30. září 2020 v 24.00 hodin.

Soutěžní ceny

K zodpovězení je 10 otázek a cenami jsou pro nejúspěšnější řešitele následující ceny dle umístění:

1. - 10. místo - roční předplatné časopisu Scientific American a kniha "Svět pod mikroskopem pro kluky, holky a jejich rodiče"

11. - 20. místo - kniha "Svět pod mikroskopem pro kluky, holky a jejich rodiče".

Odpovědi na některé otázky můžete nalézt právě ve speciální příloze.


Podmínky soutěže


Soutěž je vypsána pro studenty všech typů škol kromě škol vysokých a je určena pro jednotlivce.
Soutěží se výhradně vyplněním elektronického formuláře na adrese https://app.greception.com/form/e2e567b1/ .
Vítězové budou vyrozuměni e-mailovou zprávou na adresu, kterou uvedli ve formuláři.

Pravidla při vyhodnocování

Hodnocení bude probíhat podle následujících pravidel:
U otázek může být správně i více než jedna odpověď, u každé z otázek je ale vždy alespoň jedna odpověď správná. Každá správná odpověď je ohodnocena 1 bodem; v případě označení špatné odpovědi je otázka automaticky ohodnocena 0 body.

Pořadí bude stanoveno podle počtu získaných bodů. V případě, že vícero výherců dosáhne shodného počtu bodů, bude vítězi určeni z jejich řad losováním.

Přejeme vám zajímavé soutěžení a těšíme se na vaše odpovědi.

Pavel Hozák, ředitel výzkumné infrastruktury Czech-BioImaging
Vladislav Krzyžánek, předseda Československé mikroskopické společnosti
Bohumil Bouzek, šéfredaktor Scientific American, české vydání

 

V této rubrice nejsou žádné články.

Zlatí a stříbrní členové společnosti