Schůze výboru 8.2.2002

 • 1.1.2009
 • Ze schůzí výboru

Schůze výboru

Vranovská Ves, hotel Club - 8.2.2002

Zápis ze schůze výboru CSEM konané dne 8. 2. 2002 ve Vranovské Vsi

Přítomni: Čiampor, Delong, Frank, Furch, Hozák, Kolařík, Müllerová, Nebesářová, Schauer, Štokrová Nepřítomni: Benada, Gemperlová, Novotný Hosté: Belej

Schůze se uskutečnila při příležitosti 2. (obnoveného) Výročního shromáždění CSEM. Jednání probíhalo v pátek 8. února 2002 od 20:38 hodin v hotelu Club ve Vranovské Vsi. Na programu byla především resignace předsedy a tajemníka společnosti a volba nových funkcionářů, diskuse o nových aktivitách společnosti, o změně názvu společnosti a o spolupořádání konferencí v r. 2003. Byly podány informace o nosných mikroskopických konferencích v r. 2003 a 2004. Diskutovaly se rovněž otázky spolkové činnosti.

 1. Schůzi zahájil a řídil L. Frank.

 2. L. Frank podal resignaci na svoji funkci předsedy CSEM. Připomenul, že tento krok je v souladu s usnesením schůze výboru CSEM konané v Brně v červenci r. 2000. Při té příležitosti zhodnotil svoji činnost a navrhl jako svého nástupce P. Hozáka. P. Schauer připomenul, že od samého začátku funkčního období výboru CSEM podmiňoval své působení ve funkci tajemníka CSEM skutečností, že sekretariát CSEM bude v Brně. Poté okamžitě rovněž resignoval na svoji funkci. Ze stejných důvodů resignoval i hospodář CSEM P. Furch. Výbor zhodnotil činnost odstupujících (zejména těch, kteří byli zapojeni do pořádání evropského kongresu EUREM 2000) velmi kladně. Především byly dobře hodnoceny organizační aktivity (zejména předsedy), bez nichž by se řada setkání elektronových mikroskopiku vůbec nekonala. Bylo vyzdvihnuto organizování nejen EUREM, ale i pravidelných mezinárodních seminářů “Recent trends in charged particle optics and surface physics instrumentation” včetně posledního Výročního shromáždění CSEM ve Vranovské Vsi. Pochvalné vyjádření se týkalo také včasných a podrobných informacích o dění ve společnosti. Obě resignace byly výborem přijaty a byla vyjádřena podpora návrhu kandidatury P. Hozáka do funkce nového předsedy CSEM a podpora přesunu sekretariátu z Brna do Prahy.

 3. P. Hozák vyjádřil ochotu přijmout kandidaturu na funkci předsedy CSEM. Vyhodnotil změny v mikroskopické komunitě za poslední období a poukázal na nízkou odbornou vzdělanost v oboru mikroskopie a na potřebu připravovat vzdělávací kursy. Navrhl do funkce tajemníka CSEM J. Nebesářovou a přemístění sekretariátu do Prahy / Českých Budějovic. Otázka změny hospodáře CSEM, tak aby mohl být nový sekretariát CSEM nezávislý na původním brněnském sekretariátu, zůstává prozatím nedořešena. Jako jednu alternativu navrhl P. Hozák do funkce nového hospodáře O. Benadu, ale bylo rozhodnuto projednávat tuto otázku dodatečně z důvodů nepřítomnosti jmenovaného.
 4. Resignaci předsedy a tajemníka CSEM výbor přijal a proběhlo hlasování o návrzích na uvolněné funkce. P. Hozák byl zvolen do funkce předsedy a J. Nebesářová do funkce tajemnice všemi hlasy přítomných členů výboru CSEM. Resignace hospodáře nebyla přijata vzhledem k chybějícímu kandidátu na tuto funkci. Procedura přemístění sekretariátu CSEM započala předáním papírového archívu dokumentů CSEM. Elektronický archív, včetně databází společnosti, bude předán po dohodě odstupujícího a nastupujícího tajemníka. Nová tajemnice CSEM zajistí zřízení nového internetového WWW sídla CSEM na serverech v Českých Budějovicích a poté bude adresa původního sídla v Brně přesměrována na toto nové sídlo. Nový sekretariát rovněž vyhlásí novou jak fyzickou tak internetovou (e-mailovou) adresu sídla CSEM.

 5. Řízení schůze se ujal nově zvolený předseda P. Hozák.

 6. Proběhla rozsáhlá diskuse o budoucích aktivitách CSEM ve smyslu nalezení společných zájmů široké mikroskopické komunity. F. Čiampor se zmínil o odlišných podmínkách slovenských členů a z toho vyplývající pasivity, projevil lítost nad neuskutečněným Výročním shromážděním v Martine v r. 2001. Zároveň konstatoval společně s K. Belejem ústup zájmu lékařských oborů, mimo jiné vzhledem k posuvu mikroskopie do kvantitativní roviny. P. Hozák podpořil otvírání CSEM všem mikroskopikům. Provedl průzkum zájmu neelektronových mikroskopiků, který vedl k výraznému nárustu počtu členu CSEM (asi o 15 %). A. Delong pochválil minulé aktivity. Budoucnost CSEM vidí v adekvátní spolupráci mikroskopiků, odlišné v národním měřítku, kde je třeba otevírat spolupráci do větší šířky mikroskopických metod i technik, zatímco v mezinárodním měřítku je naopak nutné vymezit jasné mantinely. L. Frank popsal potřebu mikroskopiků sdružovat se podle vztahu k použitému přístroji i použité metodě, z čehož vyplývá nutnost najít určitou hranici, aby spolu lidé mohli komunikovat. J. Nebesářová upozornila na změnu přístupu některých vědeckých oborů, které už nechtějí pronikat do podrobností metod a technik mikroskopie a zajímají se o mikroskopickou laboratoř jako o servisní instituci, z čehož vyplývá potřeba metodického zázemí laboratoří, které může poskytnout CSEM. V. Kolařík poukázal na rozdíl zda je výsledek metodicky zajímavý či odborně výjimečný.

 7. L. Frank podal informace o dění CSEM od poslední výborové schůze.

  • Evropský kongres EMC (European Microscopy Congress - pokračovatel EUREM) plánovaný na 22. až 27. srpna 2004 bude zřejmě vzhledem ke špatné bezpečnostní situaci v izraelském Jerusalemu přesunut. EMS vyvíjí snahu získat spoluorganizátora, který by nabídl svoji alternativní lokalitu a pokračoval společně s původním organizačním výborem v přípravě kongresu.
  • Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie (DGE) pokračuje v přípravě mezinárodní mikroskopické konference v září r. 2003 v Drážďanech. CSEM je spoluorganizátorem této akce a její členové budou mít snížené konferenční poplatky ve výši asi 200 DEM.
  • CSEM bude v r. 2003 rovněž spoluorganizátorem 6. MCEM kongresu v chorvatské Pule. V organizačním výboru má CSEM dva své zástupce - P. Hozáka a F. Čiampora. Vzhledem k dostatečnému odstupu data konání od konference v Drážďanech je možné zúčastnit se obou akcí.
  • Rada českých vědeckých společností (RVS) má nové vedení. Novým předsedou je Prof. Hána, předseda České imunologické společnosti.
  • Spolek EUREM 2000, který byl zřízen pro uspořádání stejnojmenného kongresu v Brně ukončil svou činnost s aktivitami 3377 082,51 Kč, které byly převedeny na CSEM.
  • ÚPT získal prostředky na stavbu nových laboratoří elektronové mikroskopie. Kromě umístění přístrojů ve vlastnictví ÚPT a aktivit na projektech ÚPT se předpokládá hostování významných brněnských komerčních společností, například FEI.
 8. P. Hozák vyzval k diskusi o změně názvu společnosti, aby byl lépe reflektován současný trend otvírání se společnosti neelektronovým technikám. Po krátké diskusi byl navržen a všemi členy výboru schválen nový název: Československá mikroskopická společnost - Czechoslovak Microscopy Society (CSMS).

 9. P. Hozák vyjádřil potřebu mít ve výboru CSEM zástupce neelektronové mikroskopie a navrhl kooptovat do výboru CSEM Dr. Kubínovou, která se zabývá laserovou konfokální mikroskopií. Návrh byl přijat všemi přítomnými a doporučen k předložení příštímu Valnému shromáždění CSEM.

 10. Schůze byla ukončena přípravou programu na Valné shromáždění CSEM, chystané na 9. 2. 2002 na tomtéž místě.

Ve Vranovské Vsi 8. 2. 2002

Luděk Frank odstupující předseda CSEM

Petr Schauer odstupující sekretář CSEM

Zlatí a stříbrní členové společnosti