Schůze výboru - 25.3.2009, Stará Lesná

  • 6.1.2010
  • Ze schůzí výboru

Výbor se sešel na výroční konferenci CSMS, která se konala ve dnech 25. a 26. března 2009 v hotelu Academia ve Staré Lesné na Slovensku

Přítomni: Hozák, Kubínová, Čiampor, Kolařík, Martinka, Šlouf, Čiampor, Vávra, Nováková, Nebesářová

Omluveni: Janda, Plášek

Ad.1) Činnost společnosti v roce 2008.

Předseda spolecnosti, Prof. Pavel Hozák, přivítal přítomné a poděkoval Dr. Ivo Vavrovi za organizaci letošní konference Mikroskopie 2009. Pavel Hozák prošel akce, které společnost každoročně pořádá, zkonstatoval, že i v roce 2008 tyto akce úspěšně proběhly a jsou spojeny s řadou pozitivních ohlasů, které přispívají k dobrému jménu mikroskopické společnosti. Vzhledem k absenci kurzů z oblasti materiálových věd a na Slovensku obrátil se na přítomné s výzvou, aby se nebály tyto akce pořádat. Na ní reagoval Dr. Martinka a přihlásil se ke svému slibu uspořádat kurz snímání digitálního obrazu na biologických preparátech a jeho počítačové zpracování. Slíbil, že v příštím roce tento kurz určitě zorganizují za lehkého finančního přispění společnosti. Pavel Hozák finanční pomoc přislíbil a potvrdil, že na akce pořádané v roce 2009 společnost získala dotaci v celkové výši 80 tisíc Kč.

Dr. Šlouf představil své úvahy o pořádání kurzu z oblasti materiálů. Kurz by byl organizován jako čtyřdenní a pro 12 účastníků, kteří by byli rozděleni do dvou skupin, jedna by pracovala na UMG, druha na UACH v Řeži pod vedením Dr. Klementové. Pokud se dopracuje program a bude dost zájemců, mohl by se kurz v optimálním případě uspořádat ještě letos na podzim. Dr. Vávra slíbil pomoc, protože organizace kurzu u nich z důvodu rekonstrukcí a dalších povinností, není možná.

Souhrnná informace o kurzech by se měla objevit na www stránkách společnosti, kde by mělo být kromě názvu a místa také uvedeno předběžné datum a organizátor.

Ad.2) Finance společnosti.

V lednu bylo v bance 475 tisíc Kč. Za uplynulý rok společnost vyčerpala více peněz, než získala. Příčinou bylo koupení 6 cen, které společnost každoročně uděluje za celoživotní zásluhy zasloužilým členům, za 106 tisíc, dále podpora účasti 10 stipendistů v Aachenu, která stála 100 tisíc. V letošním roce budou kurzy dotovány částkou 160 tisíc, příspěvky by měly do pokladny společnosti přinést 120 tisíc Kč. Pokud společnost bude chtít podpořit účast mladých vědců a studentů v Grazu, je třeba získat další zdroje. Po této informaci předsedy společnosti se rozvinula volná diskuze na téma vlivu finanční krize na sponzory CSMS. Po diskuzi se výbor dohodl vypsat na účast v Grazu 5 stipendií ve výši 10 tisíc Kč. Hodnotící komise bude tvořena Dr.Martinkou a Dr. Šloufem.

- V souvislosti s výběrem příspěvků Dr.Martinka otevřel diskuzi o usnadnění placení příspěvků na Slovensku. Z diskuze vyplynulo že řešením není založit nový účet na Slovensku, který by přinesl problém s jeho auditem a účetnictvím.

- Dr. Šlouf navrhl zvýšit konferenční poplatek o příspěvek společnosti, což by umožnilo platit jej z grantů. U členů, kteří nepřijdou na konferenci, povinnost platit příspěvky zůstává. Z následné diskuze vyplynulo, že toto řešení by bylo přijatelné pokud to nebude problematické z hlediska účetnictví. Prof. Hozák toto prodiskutuje s účetní firmou.

- Hodnota příspěvku na Slovensku 10 EUR.

Výbor se nakonec shodl, že v roce 2009 si společnost může dovolit plánovaný schodek ve výši 150 tisíc.

Ad.3) Webová prezentace.

Na přelomu roku 2008 a 2009 byly spuštěny nové webové stránky společnosti, které připravila firma NebeNet s.r.o. Stránky se z pohledu členů výboru jeví jako přehlednější, nicméně je třeba ještě dopracovat některé jejich funkce (univerzální formulář), dále doplnit jejich anglickou verzi a informace přístrojích na jednotlivých pracovištích, domácí laboratoře, doplnit firmy.

Ad.4) Počet členů společnosti.

Ing. Nebesářová informovala členy výboru, že CSMS právě tvoří 236 individuálních a 13 kolektivních členů. Vzhledem k značnému zájmu o vstup do společnosti z řad studentů navrhla být důslednější a ukončovat členství neplatícím členům už po dvou letech, kdy nejsou zaplaceny členské příspěvky.

Ad.5) Soutěž o nejlepší PhD disertaci.

Soutěž na základě připomínek Dr. Bendy proběhla uspokojivě, byly hodnoceny 3 práce a vítězem se stal Dr. Neděla z ÚPT AV ČR v Brně.

Ad.6) Zahraniční aktivity společnosti.

CSMS byla úspěšná při spolupořádání MCM 2009 v Grazu. Řada členů společnosti se zapojila do příprav vědeckého programu jako předsedající jednotlivých sekcí. Nicméně se zdá, že hlavní organizátor akce je poněkud ve skluzu a zatím např. ještě nebyli pozváni zvaní přednášející.

Předseda společnosti informoval přítomné o záměru účastnit se soutěže o pořádání 18. IMC. Výbor tento záměr odsouhlasil. Pro Evropské předkolo Pavel hozák jmenoval předpřípravný výbor tvořený Dr. Kubínovou, Ing. Nebesákovou a předsedaou společnosti, Prof. Hozákem. Úkolem tohoto výboru bude připravit prezentaci, se kterou se společnost představí na zasedání výboru EMS v Grazu. Závěrečná volba proběhne na 17. IMC , který se budekonat v roce 2010 v Brazílii. Návrh výbor připraví ve spolupráci s firmou Garant. V případě, že bychom se svoji kandidaturou uspěli, bude se kongres konat v Kongresovém centru v Praze, kde jsou již zamluveny prostory. Prezentace bude rozeslána mailem všem členům výboru. Pokud se podaří získat nominaci v Grazu, začne se s intenzivnější přípravou, do které bude zapojeno více členů výboru.

Ad.7) Různé.

Předseda společnosti, Prof. Pavel Hozák navrhl, aby další konference Mikroskopie 2010 se opět uskutečnila v Novém Městě na Moravě. Pro konferenci je v hotelu Ski zarezervován termín 17-18. února 2010, který přítomní členové výboru schválili.

Zapsala: J. Nebesářová

Zlatí a stříbrní členové společnosti