Schůze výboru 24.2.2005

  • 4.1.2009
  • Ze schůzí výboru

Schůze výboru

Hotel Ski, Nové Město na Moravě - 24.2.2005

Přítomni: Hozák, Frank, Delong, Kolařík, Schauer, Kubínová, Mullerová, Gemperlová, Nebesářová, Žilka Nepřítomni: Čiampor, Vávra, Novotný, Nováková, Durch, Benada Schůze výboru CSMS předcházela program dvoudenní výroční konference, která se konala ve dnech 24. a 25.2. vhotelu SKI vNovém Městě na Moravě. Úvod schůze patřil předsedovi CSMS, doc. Hozákovi, který nejprve představil dr. Norberta Žilku – kandidáta na člena výboru CSMS, a po té se již věnoval zprávě o činnosti a hospodaření společnosti vroce 2004. 1/ Zpráva o činnosti a hospodaření společnosti: Zaktivit, které významně ovlivnili život společnosti vroce 2004, je třeba připomenout především kompletní přemístění sekretariátu společnosti zBrna do Prahy. Současným sídlem společnosti je Ústav experimentální medicíny, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč. Společnost uspořádala vloňském roce výroční konferenci, která se uskutečnila ve dnech 11. a 12.3. vhotelu Ski vNovém Městě na Moravě. Právě zde byla poprvé předána nově zavedená „Cena CSMS“ za významné zásluhy v mikroskopii, kterou umělecky ztvárnil renomovaný výtvarník Slavomír Čermák. Cenu získali Prof. Mojmír Petráň a Prof. Armín Delong. Poprvé zde byla vyhodnocena „Soutěž o nejlepší PhD disertaci svýznamným použitím mikroskopických technik“ pro disertanty, kteří obhájili po 1.1. 2002. V soutěži zvítězila Mgr. Vlada Filimoněnko s prací o buněčném jádře a kromě toho, že získala finanční odměnu ve výši 10.000,- Kč, přednesla na konferenci vyzvanou přednášku. Společnost podporovala vzdělávací aktivity spojené smikroskopickými technikami. Pod její záštitou proběhl na ÚEM AV ČR „Kurz získání a zpracování mikroskopického obrazu“, který poskytuje průřez metodami světelné a elektronové mikroskopie spolu se základy morfometrie a stereologie. Vtéže spolupráci pak mezinárodní kurz “Fluorescence detection of antigens”, který posluchače informoval o metodologických možnostech moderní detekce antigenů v biomedicíně. Absolvování kurzů je u řady oborových rad započítáváno do splnění povinností PhD studentů. Celkem se kurzů zúčastnilo více než osmdesát doktorandů a mladších vědeckých pracovníků. Vroce 2005 CSMS podpoří uspořádání tří kurzů. Z mezinárodních akcí lze za nejvýznamnějsí v roce 2004 považovat konferenci „European Microscopy Congress 2004“, konaný 22. – 27. srpna vAntverpách. CSMS byla zastoupena asi deseti účastníky, rovněž jsme zprostředkovali udělení dvou stipendíí pro účast PhD studentů. Akce byla na velmi vysoké odborné úrovni spřibližně 1000 vědeckými účastníky a 300 firemními účastníky z50 zemí. Konference ukázala jasný trend vsoučasné mikroskopii, kdy se významně pojí výzkum svývojem nových technologii vrámci spolupráce vědeckých týmů přímo svýrobci. Od roku 2000, kdy CSMS uspořádala 12. Evropský kongres o elektronové mikroskopii, lze sledovat jak strmý rozvoj společnosti i její členské základny, tak i růst její mezinárodní prestiže. Mimo jiné je toho projevem dosažení členství v desetičlenném Výkonném výboru Evropské mikroskopické společnosti. V roce 2004 skončilo funkční období výboru, v němž CSMS zastupoval Dr. Frank. Pro volby nového výboru na evropském kongresu v Antwerpách v roce 2004 byla předložena kandidátka, v níž CSMS reprezentoval Doc. Hozák. Návrh byl úspěšný a Doc. Hozák byl zvolen členem výkonného výboru Evrsopské mikroskopické společnosti. Co se týká hospodaření společnosti, bylo konstatováno, že je vyrovnané, tzn. dotace a výnos z členských příspěvků pokrývají výdaje společnosti. Výbor tuto skutečnost ocenil. Nicméně je třeba, aby hospodaření bylo kontrolováno revizorem. Po diskusi byl navrhnut dr. Miroslav Horáček zÚPT vBrně. 2/ Další bod byl věnován volbě nového člena výboru za rezignujícího Ing. Furcha. Vzhledem kmalému zastoupení slovenské části společnosti ve výboru byl navržen prof. Čiamporem dr. Norbert Žilka zNeurobiologického ústavu SAV, který se vkrátkosti představil a byl výborem doporučen. Následovala diskuse o nereagování některých členů výboru na mailovou korespondenci, pomocí které se řeší všechny urgentní problémy. Týká se to především slovenských zástupců ve výboru, kteří toto omlouvají velkou pracovní zátěží a nechtějí již vpříštím období ve výboru pracovat. Proto je nutné nalézt alespoň dva další slovenské zástupce, kteří by oživili vsoučasné chvíli tuto značně pasivní část společnosti. 3/ Zástupci hodnotící komise komentovali další ročník soutěže o nejlepší Ph.D. práci. Celkově se do soutěže přihlásili tři účastníci. Bohužel, první místo u všech hodnotitelů získala práce dr. Votýpky zPřF UK vPraze, který však nesplnil formální podmínky soutěže a vdobě přihlášení se do soutěže nebyl on ani jeho školitel členy CSMS. Proto se komise rozhodla cenu udělit dr. Zadražilovi za jeho práci o zobrazování nevodivých preparátů metodou nenabíjecí elektronové mikroskopie. Vsouvislosti sprůběhem letošního ročníku navrhla dr. Gemperlová přidat do pravidel soutěže možnost, že cena nebude vdaném roce udělena. Dr. Frank doporučil před zasláním prací hodnotitelům zkontrolovat splnění formálních náležitosti jednotlivými účastníky soutěže. Závěrem bylo zkonstatováno, že tato soutěž je rozhodně krokem správným směrem, ale je třeba získat více účastníků, aby se zvýšila její kvalita, a to je úkol pro všechny členy výboru. 4/ Doc. Hozák seznámil přítomné se závěry dvou výkonných výborů EMS. Příští evropská konference se bude konat vroce 2008 vAachenu vNěmecku. EMS dokončila svoji přeměnu na organizaci individuálních členů, tím však pro ni vyvstal velký problém – jak volit své výkonné a dozorčí orgány. Řešením, jehož realizací byl pověřen doc. Hozák, je internetová aplikace, která by dovolila zjistit názory členské základny na jednotlivé problémy společnosti a volit. Vsoučasnosti je tento projekt ve stádiu zkoušení. Zdalších aktivit výkonného výboru EMS zmínil doc. Hozák vytváření pravidel pro podporu akcí organizovaných národními společnostmi. Vletošním roce mezi tyto akce patří „Dreiländertagung" Microscopy Konference, která se uskuteční vzávěru prázdnin ve švýcarském Davosu a kde tedy naši účastnící mohou využít slevy pro EMS členy. 5/ Vrůzném se diskuze točila okolo několika námětů: a/ Letošní výroční konference CSMS se setkala svelkým zájmem. Přihlášeno je 114 účastníků a 13 firem. Pro příští rok by bylo možná třeba najít novou lokalitu světší kapacitou, kde by se konference mohla uskutečnit. b/ Ing. Nebesářová oznámila, že aktuální stav členské základny se blíží počtu 240 členů. Příjemný je nárůst kolektivních členů, kterých je vsoučasnosti 12. Na druhou stranu klesl počet zaplacených členských příspěvků a určitý počet členů neplatí příspěvky již několik let. Výbor se dohodl, že kvyloučení člena na základě neplacení členských příspěvků dojde až po delší době (3 roky) a toto ustanovení bude zahrnuto do stanov formou dodatku. Členy, kteří dlouhodobě neplní svou základní povinnost a neplatí členské příspěvky, osloví dopisem tajemnice společnosti ing. Nebesářová a zjistí jejich zájem na setrvání ve společnosti. c/ Dr. Schauer vystoupil spožadavkem vertikální e-mailové komunikace, tedy aby všichni členové výboru při rozhodovacím procesu prostřednictvím e-mailové komunikace dostávali veškerou korespondenci do svých schránek, tedy nejenom dotaz od předsedy, ale i odpovědi jednotlivých členů výboru. Bylo konstatováno, že každý člen výboru má právo rozhodnout se, komu chce zaslat svoji odpověď. d/ Dr. Frank poděkoval členům výboru za udělení ceny CSMS za významné zásluhy vmikroskopii vroce 2005. Konstatoval, že svoje působení vmikroskopii nepovažuje za uzavřené a doufá, že svojí další činností přispěje kjejímu rozvoji. Schůzi ukončil předseda společnosti, Doc. Hozák, poděkováním přítomným za účast a aktivní práci ve prospěch společnosti. Zapsala: Ing. Jana Nebesářová, CSc. Ověřil: Doc. RNDr. Pavel Hozák, DrSc.
Zlatí a stříbrní členové společnosti