Schůze výboru 18.6.2007

  • 22.1.2009
  • Ze schůzí výboru

Schůze výboru Praha - 18.6.2007 Zápis z schůze výboru ČSMS, která se konala 18.6.2007 v průběhu konání 8. Multinacionálního kongresu v Praze

Přítomni: Benada,Čiampor, Frank, Gemperlová, Hozák, Nováková, Kolařík, Kubínová, Martinka, Müllerová, Nebesářová, Plášek, Schauer, Šlouf, Štokrová, Vávra Omluveni: Janda Hosté: Horáček (revizor společnosti) Odstupující a nově zvolený výbor pro období let 2007-2011 se sešli na společném zasedání ve večerních hodinách dne 18.6.2007. Přítomné přivítal prof. Hozák, poděkoval odstupujícím členům výboru za jejich práci a přivítal nové členy výboru. Hlavním úkolem tohoto zasedání, jak zdůraznil, je volba nového vedení společnosti, tedy předsedy, místopředsedy a pokladníka společnosti. V diskuzi, která po zahájení následovala, se členové výboru rychle shodli na kandidátech na tyto pozice. Všichni se vyjádřili pro znovuzvolení prof. Hozáka do funkce předsedy společnosti a prof. Čiampora do funkce místopředsedy. Tento návrh vycházel z úspěšného hodnocení společnosti v minulém volebním období, kdy došlo jak ke zvýšení aktivity společnosti, tak i významnému růstu členské základny. Oba jmenovaní svoji kandidaturu přijali, stejně jako paní Nováková, která byla opět navržena do pozice pokladníka společnosti. Členům výboru byly rozdány hlasovací lístky a po provedení tajné volby a sečtení hlasů bylo potvrzeno, že výbor CSMS zvolil do svého čela prof. Pavla Hozáka z Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze, místopředsedou byl zvolen prof. Fedor Čiampor z Virologického ústavu SAV v Bratislavě a pokladníkem společnosti se stala paní Ivana Nováková z Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze. Staronový předseda všem poděkoval za důvěru a popřál novému výboru mnoho úspěchů při řízení CSMS v jeho funkčním období. Výbor potvrdil pravidla pro nakládání s bankovním účtem CSMS: pro založení a zrušení účtu je zapotřebí dvou podpisů členů výboru, stejně tak pro hotovostní výběry. Pro další nespecifikovaná jednání s bankou je oprávněn jednat předseda CSMS. Pro zajištění operativnosti plateb je k účtu zřízeno internetové bankovnictví a platební karta, které je oprávněn kompletně spravovat a ovládat předseda CSMS – operace potvrzuje svým podpisem nebo k tomu vydaným podpisem elektronickým. V následující diskuzi se členové výboru vyjadřovali k úspěšnému průběhu 8 MCM, k možnosti pořádat v roce 2012 v Praze Evropský mikroskopický kongres a k dalším otázkám týkajícím se činnosti společnosti.

Zapsala: Jana Nebesářová

Ověřil: Pavel Hozák

Zlatí a stříbrní členové společnosti