Schůze výboru - 18.3.2010, Nové Město na Moravě

 • 3.11.2010
 • Ze schůzí výboru

Výbor se sešel na pravidelné výroční konferenci společnosti, která se konala v hotelu Ski v Novém Městě na Moravě v termínu 17. a 18. 3.2010.

Přítomni: Hozák, Frank, Kubínová, Benada, Čiampor, Šlouf, Martinka, Nebesářová

 • Prvním bodem programu byla diskuze o finančním plánu na letošní rok. Výbor probral financování jednotlivých akcí. Připravuje se uspořádání 6 kurzů, o dva více než v roce 2009, celková dotace, která na ně byla získána, činí 80 tisíc Kč. Další každoroční akcí je výroční konference, provoz www stránek, ceny a stipendia, např. náklady na soutěž o stipendia na 17. IMC jsou plánovány ve výši 60 tisíc Kč. Celkem společnost předpokládá, že v letošním roce vydá 320 tisíc. Na straně příjmů se očekává 124 tisíc z členských příspěvků a 80 tisíc ze státní dotace. Schodek rozpočtu představuje 120 tisíc. Po diskuzi o možnostech úspor, ke kterým předseda výboru vyzval přítomné organizátory připravovaných kurzů a po zkušenosti z loňského roku, který skončil místo plánovaného schodku 150 tisíc pouze schodkem ve výši 30 tisíc, výbor schválil plánovaný schodek do 120 tisíc Kč.
 • Dr. Michal Martinka oznámil, že na podzim bude v Bratislavě pořádat kurz přípravy biologických materiálů pro světelnou a fluorescenční mikroskopii, Kurz bude rozdělen na dvě části, polovina bude věnována přípravě preparátů a druhá část softwarovému vyhodnocení získaných dat. Výbor se rozhodl podpořit tento nový kurz částkou 15 tisíc Kč.
 • Předseda zhodnotil www stránky, v současné době jsou plně funkční a vyhovují všem požadavkům, které v současné době na ně jako uživatelé máme. Stále se objevují požadavky na drobné změny, jako např. možnost úprav potvrzovacího mailu po registraci. Pavel Hozák upozornil členy výboru na možnost používat elektronickou registraci na webových stránkách společnosti.
 • V dalším bodě programu se diskutovalo o letošním ročníku soutěže o nejlepší PhD práci za použití mikroskopických metod. Komise posuzovala 3 práce s biologickou tématikou, které byly mimořádně vyrovnané a kvalitní. Výsledkem bylo, že o vítězi rozhodl 1 bod. Podle předsedy posuzovací komise soutěž proběhla regulérně a není třeba v současné době měnit podmínky soutěže.
 • Jana Nebesářová informovala členy o stavu členské základny. Díky kurzům je stabilní příliv nových a mladých členů, takže členská základna stále roste. V současné chvíli společnost tvoří 250 fyzických členů a 15 kolektivních členů. – pozitivně hodnoceno, že se zlepšila platební morálka členů.
 • Předseda Pavel Hozák s potěšením konstatoval, že se zlepšila platební morálka členů společnosti a v podstatě již nemáme neplatící členy. V databázi členů na internetu ještě nebyly zadány poplatky za letošní rok. Bylo by dobré, aby se to dělalo automaticky.
 • Na dotaz Míry Šloufa v souvislosti s pořádáním prvního ročníku materiálového kurzu se rozvinula diskuze o podmínkách čerpání dotace na kurz. Všechny otázky vysvětlil Pavel Hozák – jde o pravidla stanovená RVS.
 • Největší prostor v průběhu schůze výboru zabrala diskuze o strategii v soutěži na IMC 2014. Pavel představil nabídku, kterou již představil výboru EMS a která se dolaďuje pro Rio de Janero. Vysvětlil, že bychom chtěli, aby naše nabídka byla trochu odlišná od nabídky našeho největšího konkurenta Sydney lidským přístupem a originalitou. Postupně se probíraly jednotlivé body nabídky. Jako pořadatelé bychom chtěli zvýraznit podporu studentů a mladých vědeckých pracovníků. Programový výbor je složen z výboru CSMS. Luděk Frank poznamenal, že většina lidí je z Akademie a že by bylo dobré u těch, kdo mají vedlejší úvazky na universitách doplněny tyto jejich pracovní adresy.
 • Na základě připomínky z EMS je nutné do soutěžního návrhu připravit program a to až na úroveň jednotlivých sympozií. Pavel navrhl, aby se z členů výboru vytvořili tři podskupiny se zaměřením na instrumentaci, materiály a biologii, které by připravili sympozia pro jednotlivé obory. K programu, který připravován před kongresem v Grazu, se objevily připomínky, že v materiálové oblasti jsou sympozia rozdělena podle jednotlivých materiálů, u biologických sympozií podle témat a byl vyjádřen požadavek na sjednocení.Výbor ale dospěl k závěru, že toto rozdělení vychází z velké části z tradice a účastníci konferencí jsou na to zvyklí.
 • Skupina P. Hozáka spolu s firmou Garant připravuje www stránky, které by měly být zhruba hotové do 28. února. Podání nabídky se plánuje na polovinu června. Návrhy vědeckých témat bude koordinovat Lucie Kubínová, za jednotlivé oblasti Michal Martinka, Míra Šlouf a Luděk Frank. Co se týká návrhu na mezinárodní výbory, Pavel Hozák přišel s pragmatickým řešením – do výboru zahrnout všechny současné předsedy a členy EMS a IFSE. Návrh připraví Pavel a Luděk.
 • Dále je třeba připravit předběžný program doprovodných kurzů – oslovit EMBO, EuroBioImaging, zjistit možnosti i z jiných oblastí. Bylo by dobré získat letter of intent od těchto evropských organizací, že budou mít zájem participovat na doprovodných výukových programech. Mezi členy výboru by rozděleny úkoly, kdo a co připraví a do jakého termínu. Poslední diskutovanou myšlenkou byl nápad Pavla Hozáka oslovit členy výboru IMS, kteří budou hlasovat v Riu a požádat je o spolupráci na programu a tím je zaangažovat na naší nabídce.
 • V příštím roce končí volební mandát výboru, Pavel vybídl ostatní, aby si našli nového předsedu. Bylo rozhodnuto k otázce se znovu vrátit po výsledku volby IMC 2014 v Rio d. J.
 • Zapsala: Jana Nebesářová

  Ověřil: Pavel Hozák

  Zlatí a stříbrní členové společnosti