Schůze výboru 16.1.2003

  • 2.1.2009
  • Ze schůzí výboru

Schůze výboru

Ústav experimentální medicíny, Praha - 16. 1. 2003

Přítomni: Benada, Furch, Gemperlová, Hozák, Kubínová, Müllerová, Nebesářová, Novotný, Schauer, Štokrová

Omluveni: Frank, Kolařík

Nepřítomni: Čiampor, Vávra

Host: Eisensteinová

 

Zhruba po roce se v Praze, v knihovně Ústavu experimentální medicíny AV ČR, sešla schůze výboru společnosti. I když členové výboru byli v průběhu roku několikrát vyzváni k vyjádření svých názorů na aktuální problémy prostřednictvím e-mailu a tento způsob komunikace se osvědčil, schůzi vyvolala potřeba volné diskuse nad zhodnocením činnosti společnosti v uplynulém kalendářním roce, kdy došlo k významným změnám (změna názvu společnosti, změna vedení a s tím související přestěhování sídla společnosti do Prahy) a nad vytyčením hlavních směrů činnosti v právě začínajícím roce.

1/ Po krátkém uvítání předsedou společnosti doc. Hozákem byli přítomní členové seznámeni s informací, že společnost je již zapsána pod novým názvem Československá mikroskopická společnost se sídlem Vídeňská 1083, Praha 4. Byla vyrobena tři nová razítka, která jsou v držení předsedy (č. 1) a jednatele (č. 3), třetí razítko je počítáno pro místopředsedu (č. 2). S tím souvisí návrh na změnu hospodáře a převod účtu společnosti do Prahy kvůli zvýšení operativnosti při hospodaření s finančními prostředky. Rozhodnuto bylo zřídit nový korunový účet u ČSOB, pobočka Průhonice s homebankingem a o zrušení devizového účtu a jeho převedení na korunový. Pro podpisování platebních příkazů a dokladů je potřeba podpis alespoň dvou členů výboru. Podpisové vzory v bance budou zřízeny pro Doc. Hozáka, Dr. Benadu a Dr. Kubínovou. Novým hospodářem společnosti byla jednomyslně zvolena paní Jitka Eisensteinová z ÚEM Praha. Po volbě doc. Hozák poděkoval Ing. Furchovi z ÚPT Brno za kvalitní a dlouholetou práci v této funkci.

2/ Druhým bodem programu bylo zhodnocení činnosti společnosti v uplynulém kalendářním roce a výhled na letošní rok. Doc. Hozák seznámil přítomné s akcemi, které v minulém roce proběhly: II. výroční shromáždění CSEM 9.2.2002 ve Vranovské Vsi, dvakrát postgraduální kurz „Získání a zpracování mikroskopického obrazu“, který pod záštitou společnosti proběhl v ÚEM v jarním a podzimním termínu a mezinárodní seminář „Recent Trends in Charged Particles Optics and Surface Physics Instrumentation“, který se konal v červenci ve Skalském dvoře opět pod patronací CSMS. Doc. Hozák poděkoval organizátorům těchto akcí. Výbor jednoznačně doporučuje, aby společnost i nadále podporovala pořádaní podobných akcí s mikroskopickou tématikou. V letošním roce se chystá v březnu další běh kurzu „Získání a zpracování mikroskopického obrazu“ a pravděpodobně v září by měl proběhnout postgraduální kurz „Elektronová mikroskopie“ organizovaný dr. Mullerovou v Brně. Jak ukázal rok 2002, zájem o tyto kurzy je velký a vyplývá pravděpodobně ze skutečnosti, že na vysokých školách se až na několik vzácných vyjímek podobné kurzy nepřednášejí. Výbor odhlasoval pro letošní rok dotaci na pořádání těchto kurzů ve výši 20.000,- Kč plus (u akcí plánovaných již vloni) přidělená státní dotace. Diskuse se rozproudila kolem otázky, zda a kdy organizovat další výroční konferenci CSMS. Všichni diskutující se pozitivně vyjádřili ke svolání výroční konference, pochybnosti vyjádřili pouze o nutnosti vydávat sborník této akce v tištěné podobě. Vzhledem ke skutečnosti, že v letošním roce CSMS spolupořádá dvě konference (VI. MCEM v Pule, MC 2003 v Drážďanech), na kterých se mohou členové CSMS setkat, a ke skutečnosti, že dotace společnosti nebyla navýšena dle požadavku, rozhodl výbor, že termín dalšího výročního shromáždění se posune na únor 2004. Členové výboru byli vyzváni k pomoci s hledáním vhodného objektu pro uskutečnění plánovaného setkání.

3/ V dalším bodu programu Ing. Furch seznámil přítomné s hospodařením společnosti v loňském roce a s plánovanými výdaji v roce letošním. V roce 2002 byly příjmy společnosti 259.415,- Kč, z toho 46.530,- Kč bylo vybráno na členských příspěvcích, 50.000,- Kč byla státní dotace a zbytek příjmů tvořily dozvuky EUREM v Brně ( např. vrácený přeplatek daně). Výdaje společnosti byly ve výši 238.849,- Kč. Společnost finančně podporovala výše uvedené akce a zaplatila také přípravu a provozování nové webové prezentace. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí +20.556,- Kč a celkový stav na účtu a v pokladně společnosti je po zaokrouhlení na stovky 300.000,- Kč.

Příjmy v roce 2003 jsou odhadovány na cca 100.000,- Kč, z toho 50.000,- Kč představuje státní dotace. Výdaje jsou prozatím odhadovány na zhruba 120.000,- Kč a zahrnují podpory plánovaných kurzů a provoz webové prezentace.

Závěrka a plán na rok 2003 byly schváleny bez připomínek.

4/ V dalším bodu programu ing. Nebesářová referovala o stavu členské základny a placení členských příspěvků. Příznivou zprávou je, že počet členů společnosti vzrostl na 196, přičemž se do řad CSMS hlásí převážně mladí zájemci. To je zřejmě možno přičíst na účet pořádaných kurzů, jak zkonstatoval doc. Hozák, ovšem otázkou bude, zda tito noví členové ve společnosti zůstanou dlouhodobě. Nepříznivou zprávou je, že pouze 83 členů v loňském roce zaplatilo členské poplatky. Po diskusi věnované tomuto problému, kde dr. Schauer upozornil na možnost snížení státní dotace při poklesu členské základny, bylo odsouhlaseno upozornění neplatícím členům na jejich dluh u CSMS a možnost ukončení členství, které rozešle ing. Nebesářová. Další problémem je komunikace se členy, kteří změnili působiště a nenahlásili změnu CSMS. Pomoc s jejich vyhledáním nabídli všichni členové výboru po obdržení seznamu těchto členů od ing. Nebesářové.

5/ Rozsáhlá diskuse byla věnována nové webové prezentaci společnosti. Prezentace je funkční a bylo na ní odvedeno hodně práce. Nutno ale doladit následující:

- po zadání adresy www.microscopy.cz dochází k přesměrování na adresu www.paru.cas.cz/csms. K přesměrování není důvod a stránky by se měly objevovat s adresou domény CSMS v záhlaví. Ing. Nebesářová slíbila, že zjistí důvod přesměrování a pokusí se zjednat nápravu.

- nefunkčnost některých odkazů a odlaďování některých funkcí na verzi přístupné uživatelům. Veškeré funkce či služby (bazar,...), přístupné v „živé“ verzi, musí spolehlivě pracovat. Odladění funkčnosti nutno provádět na veřejnosti nepřístupné kopii stránek.

- nedotaženost anglické verze stránek, kde se objevuje řada českých textů a která snižuje kredit společnosti u zahraničních partnerů. Doporučil zjednodušit anglickou verzi.

- je požadována rychlejší reakce tvůrců stránek na požadované změny a na dokončení chybějících funkcí, např. mikroskopického bazaru, galerie apod.

Ing. Nebesářová, zastupující tým tvůrců stránek, souhlasila s kritikou, ale na druhé straně připomněla, že u webové prezentace tohoto typu a rozsahu lze očekávat stále se vyskytující chyby, které vyplývají z její interaktivní povahy. Zároveň vyzvala členy výboru k aktivní účasti na jejich obsahu, např. přidáním webových odkazů z jejich specializace.

6/ Tento bod byl věnován zahraničním aktivitám společnosti. ČSMS se dobře zviditelňuje díky účasti našich členů na konferencích, které se budou letos konat v Pule a Drážďanech (např. vyzvané přednášky dr. Kubínové a dr. Müllerové na konferenci v Pule, účast dr.Franka v organizačním výboru konference v Drážďanech, Doc. Hozáka, dr. Franka a Prof. Čiampora v Scientific Committee na konferenci v Pule). Na druhé straně se zcela bez naší účasti připravuje Evropský mikroskopický kongres, který se měl původně konat v Jeruzalému v roce 2004 a byl přesunut do Antverp v Belgii. V této situaci jsme se neocitli sami, organizátoři opomenuli přizvat zástupce z řady Evropských zemí např. Polsko, Maďarsko, Itálii apod. Situaci nezlepšila ani korespondence Doc. Hozáka s prezidentem konference. Doc. Hozák bude záležitost dále řešit s dr. Frankem a prof. Carrascosou - našimi hlavními kontakty v Evropské mikroskopické společnosti. V rámci XV. Mezinárodního elektron-mikroskopického kongresu, který se konal v září loňského roku v Durbanu, proběhlo i výroční shromáždění IFSEM. Z názvu společnosti bylo odstraněno „electron“ Námi navržený zástupce do výboru IFSEM, prof. Čiampor, bohužel, nebyl do výboru zvolen, i když o několik hlasů. Shromáždění také vybralo místo pro konání dalšího Mezinárodního mikroskopického kongresu v japonském Sapporu a jeho organizací byla pověřena Japonská společnost pro elektronovou mikroskopii.

7/ V různém se dr. Gemperlová zajímala, zda společnost bude formou dotace podporovat účast svých členů na zahraničních konferencích, podobně jako tomu bylo při V. MCEM v Lecce. Tato dotace vyplynula z výtěžku EUREM 2000 v Brně. Po diskusi se výbor rozhodl neposkytovat takovéto plošné dotace, ale společnost plánuje motivovat mladší členy společnosti k účasti na konferencích např. soutěžemi o nejlepší postery, ne však formou přímých dotací. Doc. Hozák ale upozornil, že pokud si to okolnosti vyžádají, výbor může zvážit podporu vyslání zástupce společnosti na důležitou konferenci a pod., pokud nelze pokrýt např. z grantových prostředků.

Ing. Nebesářová vznesla dotaz ohledně ochrany uveřejněných snímků v připravované galerii na webové prezentaci. Bylo dohodnuto, že snímky budou uveřejněny s komentářem, že využití je dovoleno k výukovým a nekomerčním účelům, pokud bude uvedena informace o původu ze stránky ČSMS a zachována informace o autorství. Pro komerční účely je nutné kontaktovat autory snímků.

8/ Posledním bodem programu bylo vyhodnocení soutěže na nové logo společnosti, která byla vyhlášena v loňském roce v souvislosti se změnou názvu a zkratky společnosti. Do soutěže bylo přihlášeno 20 návrhů, které byly vytištěny a předloženy členům výboru anonymně pouze s číselným označením. Každý měl za úkol vybrat podle jeho názoru tři nejlepší návrhy s pořadím. Soutěž vyhrál návrh č. 13, který získal nejvyšší počet prvních míst. Jeho autorem je Jan Langhans z Českých Budějovic. Logo bude doplněno zkratkou společnosti vpravo od loga.

Schůzi výboru ukončil předseda CSMS poděkováním účastníkům a popřáním úspěchů v novém roce. 16.1.2003, Praha

Zapsala: Ing. J.Nebesářová

Ověřil: Doc. P.Hozák

Zlatí a stříbrní členové společnosti